0 producten (0,00€)
Bekijk winkelwagen

Verkoopsvoorwaarden


Algemene bepalingen


Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen, tenzij er in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt.

Art.1 - Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is Instaprint.be wie aanvaard heeft de order uit te voeren.

Art.2 - Het overhandigen aan een leverancier van grondstoffen, een model, kopie, magnetische band, diskette, of welke gegevensdrager dan ook, met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich, aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Art.3 - De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de Febelgra indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de dre maanden.
De offerteprijs geldt enkel voor de opdracht vermeld in de offerte

Art. 4 - Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Art. 5 - Elke persoon of firma die een bestelling doet deze aan derden te leveren en in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van factureren en leveren akkoord heeft verklaard, behalve in die gevallen waarin derde de bestelbon heeft opgemaakt of medeondertekend.

Reproductierechten en vermelding van de naam van de leverancier

Art. 6 - De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierecht schorst de uitvoering van de opdracht.

Art. 7 - Zetwerk, clichés, flans, kapvormen, ontwerpen,tekeningen, foto's, films, computerbestanden, software programma's, enz. door of in opdracht van de leverancier vervaardigd, al dan niet aangerekend, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen. In het geval dat de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van de goederen het vereist, en in de lokalen van de leverancier. De opdrachtgever draagt het risico en de kosten voor de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Behoudens opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers, blijft het risico voor de problemen ten laste van de opdrachtgever. Moeilijkheden of vertragingen tijdens de productie die veroorzaakt zijn door de geleverde materialen leiden tot verlenging van de leveringstermijnen en tot eventuele aantekening van bijkomende kosten.

Art. 8 - Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam, van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

Zetsel, drukproeven en goed voor druk

Art. 9 - Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals de lay-out aan de leverancier vrijgelaten.

Art. 10 - De opdrachtgever heeft recht op voorafgaande drukproeven, fotokopieën of blauwdrukken, en dit in één exemplaar. Verzorgde drukproeven uitgevoerd op een pers en in overeenstemming met de definitieve druk, worden extra in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor supplementaire drukproeven.

Art. 11 - De leverancier moet instaan voor de correctie van aan hem toe te schrijven fouten, d.w.z. deze die geen verandering aan de kopie of het model brengen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van de "goed voor druk". De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen zullen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.
De leverancier is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering voortvloeiend uit veranderingen aangebracht in de initiële opdracht.

Art. 12 - Het overmaken van een gedagtekende en ondertekende "goed voor druk" ontslaat de leverancier van alle verantwoorde-lijkheid uit hoofde van, tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het blijft eigendom van de leverancier


en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

BEWARING

Art. 13 - Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden, zetsels, kapvormen, clichés, flans, ontwerpen, tekeningen. foto's, films, magnetische banden, diskettes, programma's, enz. te bewaren.  Wanneer de bewaring is overeengekomen, geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden extra werkzaamheden.

Leveringstermijn

Art. 14 - De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij terugzenden van de verbeterde proeven en van de "goed voor druk", in gebreke is gebleven.
Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking,lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.
Een leveringstermijn is steeds bij benadering opgegeven en het overschrijden ervan kan nooit aanleiding geven tot weigering van de levering of schadevergoeding.  Instaprint.be bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertraging bij de levering.

Periodieken - opzeg

Art. 15 - De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met op regelmatige tijden terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingster-mijnen. De opzegging dient betekend te worden bij aangetekend schrijven. Bij niet naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode.

Opzeggingstermijn:

3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7.500 EUR;
6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25.000 EUR;
1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25.000 EUR of meer.
Afwijkingen

Art.16 - Daar de leverancier zich te houden heeft aan de algemene voorwaarden van de papiernijverheid zijn deze eveneens van toepassing t.o.v. de opdrachtgever. Deze voorschriften voorzien de volgende te aanvaarden afwijkingen:

a) het leveren van 10 tot 20 % minder of meer van de bestelde hoeveelheid naarmate de grootte van de bestelling;
b) een speling van 8 % minder of meer van de micrometrische opgelegde dikte van het papier of karton;
c) een speling van 5 tot 10 % minder of meer van het metriek gewicht naargelang de aard van het papier of karton;
d) een afwijking van de afmetingen van de bruto-vellen van papier of karton, evenals de breedte van de bobijnen van 5 mm minder of meer;
e) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming o.m. van voor- tot keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabricatie.
Ingeval de opdrachtgever een te leveren hoeveelheid, afmetingen. een metriek gewicht, een micrometrisch maximum of minimum oplegt, mogen de afwijkingen van de te leveren hoeveelheden, de afwijking van de afmetingen, de afwijking van de metrieke gewichten en de afwijking van de dikte die slechts in één richting mogen optreden het dubbel bereiken van de onder a), b), c) en d) vermelde grenzen.

Art. 17 - Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing.
De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren alsmede de volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd.
Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.Art. 18 - Wanneer producten een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereisen, worden de in art.16 en 17 vermelde afwijkingen verhoogd. De teveel of te weinig geleverde exemplaren worden tegen de prijs van de bijkomende exemplaren verrekend.

Klachten en verantwoordelijkheid

Art. 19 - Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest per aangetekende brief en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Onder voorbehoud van de toepassing van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is de leverancier niet aansprakelijk voor indirekte schade veroorzaakt aan de klant zoals winstderving.

Art. 20 - De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.

Materialen van de opdrachtgever -risico

Art. 21 - Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt de levering ten huize van de leverancier. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste.

Art. 22 - De clichés, plans, ontwerpen, tekeningen, foto's, films, kleurenselecties, kapvormen, informaticamateriaal en al de goederen toevertrouwd door de opdrachtgever en die in de werkhuizen berusten blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk. en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd. Tenzij voorafgaande overeenkomst, worden de bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze werken, leveringen, goederen of andere voorwerpen, als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

Betaling - bevoegdheid

Art. 23 - Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de "goed voor druk" en het saldo bij de levering. De factuur is betaalbaar netto-contant of op de overeengekomen vervaldag ter woonplaats van de leverancier. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op, bepaald op basis van de nationale discontovoet verhoogd met 2 % en een bijkomende schade-vergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10 % van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 65 EUR.

Art 24 - In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.

Art. 25 - In geval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur zal, voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag, de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk vorderbaar. Dit art. doet geen afbreuk aan de toepassing van art. 23. leder lopend contract vervalt van rechtswege.

Art. 26 - Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met 15 % als bijkomende conventionele schadevergoeding.

Art. 27 - De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico's die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

Art. 28 - De opdrachtgever die de leverancier vraagt de bestelde werkzaamheden aan een derde te factureren, stelt zich hoofdelijk borg voor de betaling van de facturen met betrekking tot deze werkzaamheden.

Art. 29 - Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.

Uw Account
Klantenservice
info@instaprint.be
Hoe betalen

Transport

Uw bestelling wordt
GRATIS geleverd
Thuis of op kantoor
Algemene Voorwaarden | Instaprint.be